ADVIECO 

Startside Op Feedback Indhold Søg                         

Nyhedsbrev 2
 

 

Op

 

Nyhedsbrev 2 af 26. maj 2002.

Hermed udgives nyhedsbrev 2 fra ADVIECO, økonomisk rådgivning og assistance. Nyhedsbrevets formål er at komme med sidste nyt på skatte og erhvervsområdet, således at du som virksomhedsleder altid er ajour.

Da der i det indeværende folketingsår er kommet regler, som har stor indflydelse på mange virksomheder, vil de første nyhedsbreve være knap så aktuelle. I stedet vil der blive tale om et opsamlingsheat, hvor vi starter på skatteområdet.

I denne udgave gennemgås følgende nye bestemmelser i skattelovgivningen:

Nyt lovforslag om medarbejderaktieordninger
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.
Nye regler om 150 % fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger
Spørgsmål fra læser om fradrag for omkostninger til arbejdsværelse

Næste nyhedsbrev vil sætte fokus på den nye "konkurrenceevnepakke", hvor der vil være nye fordele for erhvervslivet.

God fornøjelse!

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Nyt lovforslag om forbedring af vilkårene for medarbej-deraktieordninger

Det nye lovforslag (L 206)  er fremsat 22. maj og vil få virkning fra 1. januar 2003. Der kan herefter udstedes medarbejderaktier til en værdi op til 10 pct. af en medarbejders årsløn. Selskabet har ikke fradrag for værdien af de udstedte aktier. Til gengæld skal medarbejderen heller ikke beskattes før aktierne sælges, og her er det kun som aktieavance. Aktierne kan gives til udvalgte personer og behøver således ikke at være led i en generel personaleordning.. En nærmere gennemgang vil komme ved lovforslagets vedtagelse.

Nye regler om Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.

Reglerne er trådt i kraft.

Formålet med de nye regler er at gøre sundhedsbehandlinger, som arbejdsgiveren betaler for sine medarbejdere, skattefri. Herved vil der ske en forbedring af den generelle velfærd, og det gøres mere attraktivt for virksomhederne at påtage sig et socialt ansvar.

Reglerne om skattefrihed skal omfatte behandling af medarbejderen ved sygdom og ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog eller en psykiater, samt sygdomsforebyggende behandlinger. Skattefriheden er for alle de nævnte behandlinger betinget af, at behandlingen er lægefagligt begrundet, hvilket nærmere indebærer, at der skal foreligge en lægehenvisning til behandling.

Rent kosmetiske behandlinger og behandling for barnløshed er derimod ikke omfattet af skattefriheden.

Reglerne indebærer, at den medarbejder, der modtager den pågældende sundhedsbehandling, ikke beskattes af værdien af ydelsen. De udgifter, som virksomheden har afholdt, kan som hidtil fratrækkes af denne som en driftsomkostning.

Skattefriheden gælder dels de tilfælde, hvor arbejdsgiveren direkte betaler for behandlingen, dels de tilfælde, hvor arbejdsgiveren mere indirekte betaler for behandlingen gennem en forsikringspræmie eller ved at yde et helt eller delvist rentefrit lån.

For så vidt angår personkredsen omfatter forslaget først og fremmest ansatte lønmodtagere. Der ud over vil personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg m.v., være omfattet af forslaget.

Det stilles som krav, at tilbuddet indgår som en del af virksomhedens generelle personalepolitik.

Nye regler om 150 % fradrag for forsøgs- og udviklings-omkostninger.

Der er med virkning for 2002 og 2003 indført en forsøgsordning, hvor efter der gives et ekstrafradrag på 50% på forsøgs- og udviklingsomkostninger, således at fradraget overstiger de faktisk afholdte omkostninger med 50%.

Formålet med disse regler er at styrke forskningen i det danske samfund herunder såvel erhvervslivets forskning som den offentlige forskning.

I regeringsgrundlaget af 26. november 2001 fremgår det, at tilvejebringelsen af ny viden selvsagt er afgørende i en vidensøkonomi. Forskning er et vigtigt element for at kunne frembringe denne nye viden, og det er derfor vigtigt, at forskningen gives bedre vilkår. Forskning er ligeledes et bærende element i den fremtidige erhvervsudvikling, idet fortsat vækst og konkurrencedygtighed er forbundet med virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling.

Det er regeringens opfattelse, at virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling skal bakkes op. Dette incitament gives bedst ved at indføre et 150 pct. fradrag for udgifter til samfinansierede forskningsprojekter. Ordningen er en forsøgsordning i år 2002 og 2003.

Det er et krav for det skattemæssige fradrag, at udgifterne afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt indgået mellem en virksomhed og en offentlig forskningsinsti-tution.

Det er en betingelse for at opnå dette ekstrafradrag, at forskningsprojektet er godkendt af et statsligt forskningsråd.

Det er desuden et krav at udgifterne udgør minimum 0,5 mio. kr. og maksimum 5 mio. kr.

Spørgsmål fra læser om fradrag for omkostninger til arbejdsværelse.

Der kan i almindelighed ikke gives fradrag for udgifter til et arbejdsværelse i lønmodtagerens bolig, selv om lønmodtageren benytter værelset til hjemmearbejde m.v., da udgiften hertil må anses som en privat udgift, som ikke kan anses nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.


Det gælder, uanset om den pågældende har hjemmearbejde eller ekstraarbejde eller bijob, som angives udført fra et særligt værelse i hjemmet.


I de ganske særlige tilfælde, hvor der er givet fradrag, er der i afgørelserne lagt vægt på, at det pågældende værelse har skiftet karakter, således at det ikke længere kan anses anvendeligt som opholdsrum, men gennem møblering, udstyr og adgangsforhold m.v. er blevet et værksted, et laboratorium eller en tegnestue, eller at værelset i væsentlig grad er blevet benyttet til arbejde om dagen, således at værelset, f.eks. for en videnskabsmand træder i stedet for et arbejdsværelse, som den pågældende ellers måtte have på ansættelsesstedet.
 
Den foreliggende praksis viser, at betingelserne for fradrag kun undtagelsesvis anses for at være opfyldt. Det beror blandt andet på, at selvom et værelse er møbleret med kontormøbler eller udstyret med omfattende bogreoler m.v., kan værelset ikke anses for uanvendeligt til opholdsrum i øvrigt. 

Tak for denne gang.

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Udvalgte nye skattelove m.v. som vil blive beskrevet her eller i senere nyhedsbreve:

Ændring af lov om indskud på etableringskonto og lov om investeringsfonds. (Udvidelse af etableringskontoordningen m.v.)(L 135)
Konkurrenceevnepakken

 

Send e-mail til duedahl.niels@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2002 ADVIECO, økonomisk rådgivning og administration
Senest opdateret: 26. May 2002