ADVIECO 

Startside Op Feedback Indhold Søg                         

Nyhedsbrev 1
 

 

Op

 

Nyhedsbrev 1 af 20. maj 2002.

Hermed udgives nyhedsbrev 1 fra ADVIECO, økonomisk rådgivning og assistance. Nyhedsbrevets formål er at komme med sidste nyt på skatte og erhvervsområdet, således at du som virksomhedsleder altid er ajour. Der vil snarest komme et arkiv på hjemmesiden, hvor du også kan gå tilbage og slå op på tidligere nyhedsbreve.

Da der i det indeværende folketingsår er kommet regler, som har stor indflydelse på mange virksomheder, vil de første nyhedsbreve være knap så aktuelle. I stedet vil der blive tale om et opsamlingsheat, hvor vi starter på skatteområdet.

I denne udgave gennemgås følgende nye bestemmelser i skattelovgivningen:

Nye regler for beskatning af indtægter ved udlejning af værelser i egen bolig.
Nye regler om fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Nye regler for hjemme-PC ordning

God fornøjelse!

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Nye regler for beskatning af indtægter ved udlejning af værelser i egen bolig.

Der er med virkning fra og med indkomståret 2002 indført nye regler for beskatning af indtægter ved udlejning af værelser i egen bolig, således at udlejning af en del af værelserne i den ejendom, man bebor, kan foretages skattefrit op til en husleje på 24.000 kr.

Med et større skattefradrag ved udlejning af værelser vil staten understøtte privat boligudlejning,

De tidligere gældende regler er stadig gældende, således at boligudlejeren har frit valg mellem den nye regel og de tidligere regler.

Efter de "gamle regler" kan en familie, der bor i lejebolig, skattefrit modtage husleje svarende til 2/3 af den samlede årlige husleje. D.v.s. en lejer, der har en husleje på 6.000 kr. om måneden - 72.000 årligt, har mulighed for skattefrit at fremleje et værelse for op til 48.000 kr. årligt.

Boligejere kan efter de "gamle regler" skattefrit modtage husleje for udlejning af værelser svarende til 1 1/3 pct. af ejendomsværdien.

En boligejer, som bor i en bolig til 1 mio. kr., kan i dag have en lejeindtægt på godt 1.100 kr. om måneden uden at skulle betale skat af lejeindtægten.

Nye regler om fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Reglerne er trådt i kraft. De nye regler har det formål at styrke skatteydernes retssikkerhed ved at sikre borgerne og virksomhederne fuld dækning af deres udgifter til sagkyndig bistand i sager, som de vinder fuldt ud eller i overvejende grad.

Flere skatteydere opgiver at føre skattesager, fordi det ofte vil være en langvarig, økonomisk og psykisk belastning for den enkelte. Der er desuden stor risiko for, at omkostningerne ved at få ret vil overstige den tilbagebetalte skat.

Det er regeringens opfattelse, at de urimeligheder, som en skatteyder udsættes for ved at få ret i sin skattesag og alligevel stå tilbage med et økonomisk tab, er fjernet med de nye regler.

Efter de "gamle" regler blev der ydet en godtgørelse på 50 pct. af skatteyderens udgifter til sagkyndig bistand i de fleste skattesager, som skatteyderen påklagede i det administrative klagesystem eller fik prøvet ved domstolene. Godtgørelsen blev ydet uanset, om skatteyderen vandt eller tabte sagen.

Endvidere kunne der i de situationer, hvor skattemyndighederne videreførte sagen, ydes skatteyderen en godtgørelse på 85 pct. af dennes udgifter til sagkyndig bistand ved den pågældende instans. Godtgørelsen blev ydet uanset sagens udfald.

De nye regler ændrer ikke på adgangen til for skatteyderen at opnå en godtgørelse på 50 pct. af sine bistandsudgifter, såfremt denne taber sagen. Det er derimod fundet rimeligt at forhøje den godtgørelse, som udbetales, når myndighederne viderefører en sag, fra 85 pct. til 100 pct. Herved sikres det, at skatteyderen ikke står med udækkede udgifter i en sag vedrørende et spørgsmål, som alene er blevet videreført i skattemyndighedernes interesse, fordi spørgsmålet findes at være af principiel betydning.

Godtgørelsen bliver ydet til skattesager der føres i forhold til skatteankenævnet og op efter!

Nye regler for hjemme-PC ordning.

Der er med virkning fra 2002 kommet nye (og anvendelige) regler for hjemme- PC ordninger. Efter de nye regler kan en arbejdsgiver stille en hjemme-PC med tilbehør herunder netforbindelser mv. til rådighed hos medarbejderen uden at denne beskattes heraf.

Betaling for telefonudgifter o. lign., som skyldes brug af internet eller opkobling til netværk hos arbejdsgiveren anses for at høre under beskatningen af fri telefon.

Der er særlige regler, når medarbejderen pålægges at betale en del af udgifterne. Disse vil ikke blive gennemgået her.

Tak for denne gang. Hav en god pinse!

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Udvalgte nye skattelove som vil blive beskrevet her eller i senere nyhedsbreve:

Større skattefrihed ved udlejning af værelser (Lovforslag L 48).
Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne (Lovforslag L 54).
Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation (Lovforslag L 55).
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger (Lovforslag L 97).
Forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter (Lovforslag L 107).
Ændring af lov om indskud på etableringskonto og lov om investeringsfonds. (Udvidelse af etableringskontoordningen m.v.)(L 135)

 

Send e-mail til duedahl.niels@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2002 ADVIECO, økonomisk rådgivning og administration
Senest opdateret: 20. May 2002